Πολιτική Ποιότητας

 

Η EURICON ΕΠΕ εφαρμόζει ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015.

Η Πολιτική Ποιότητας της EURICON ΕΠΕ συνίσταται στην οριοθέτηση κοινών στόχων με το συμβαλλόμενο Πελάτη με πρώτη και βασική επιδίωξη την ενδυνάμωση της επιχειρηματικής του θέσης. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή άριστων συμβουλευτικών υπηρεσιών, και υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων οι οποίες σχεδιάζονται, αναλύονται και υλοποιούνται με γνώμονα την:

  • Προσαρμοστικότητα στις απαιτήσεις, τις πρακτικές και τις δυνατότητες του συγκεκριμένου Πελάτη.
  • Πρακτικότητα της εφαρμογής τους.
  • Αποτελεσματικότητά τους

Οι Αντικειμενικοί Στόχοι Ποιότητας τους οποίους έχει θέσει η EURICON ΕΠΕ είναι οι εξής:

  • Διασφάλιση αναπτυξιακής προοπτικής της εταιρίας
  • Ενδυνάμωση της θέσης της στην αγορά
  • Αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών
  • Διαρκής επιμόρφωση, ανάπτυξη εμπειρίας, ικανοτήτων και εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού
  • Εξασφάλιση διαθεσιμότητας απαραίτητων πόρων
  • Διαρκής βελτίωση εξωτερικής εικόνας της εταιρίας
  • Η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας.

 

Γενικός Διευθυντής

ΣΙΩΜΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ