ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η EURICON ΕΠΕ απαρτίζεται από 4 ανεξάρτητα τμήματα, τα οποία δραστηριοποιούνται σε ιδιαίτερα πεδία και στελεχώνονται από τα παρακάτω υψηλά στελέχη, με πολύ σημαντική εμπειρία στην εκπόνηση και υλοποίηση έργων και προγραμμάτων εθνικού και διεθνούς ενδιαφέροντος.

Τμήμα Στρατηγικών - Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Έργων

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Διαχείριση, Συντονισμός, Αξιολόγηση και Παρακολούθηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ευρωπαϊκά Ταμεία.
 • Διαχείριση, Συντονισμός, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση Έργων Συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ευρωπαϊκά Ταμεία.
 • Εκπόνηση Μελετών Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ολοκληρωμένων Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

Σιωμάδης Βασίλειος

Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Βιομηχανική Διοίκηση με 20ετή επαγγελματική εμπειρία στη Διαχείριση – Αξιολόγηση – παρακολούθηση Προγραμμάτων και Έργων συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε., καθώς επίσης στην συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους. Μιλά πολύ καλά αγγλικά.

Τμήμα Ανάπτυξης - Αναδιοργάνωσης Επιχειρήσεων & Οργανισμών

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Επιχειρήσεων & Οργανισμών.
 • Εκπόνηση Τεχνικοοικονομικών Μελετών.
 • Σύνταξη Marketing plans & Ερευνών Αγοράς.
 • Εκπόνηση Μελετών BPR Επιχειρήσεων & Οργανισμών.
 • Σχεδίαση & Εφαρμογή Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας – Διασφάλισης Υγιεινής Τροφίμων.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

Σύλλελη Ειρήνη

Γεωπόνος, M.Sc. Επιστήμη Τροφίμων, με 14ετή εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης & αναδιοργάνωσης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση πάρα πολλών σχετικών οικονομοτεχνικών μελετών ίδρυσης και εκσυγχρονισμού συναφών επιχειρήσεων. Διαθέτει επίσης μεγάλη γνώση σε θέματα τεχνολογίας τροφίμων, επεξεργασίας και τυποποίησης γεωργικών προϊόντων αλλά και σε θέματα διασφάλισης ποιότητας. Τέλος, διαθέτει πλούσια εμπειρία στην σχεδίαση και εφαρμογή συστημάτων ISO και HACCP. Μιλά πολύ καλά αγγλικά.

Τμήμα Πληροφορικής - Επικοινωνίας

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Υποστήριξη επιχειρήσεων και οργανισμών στην εισαγωγή συστημάτων πληροφορικής.
 • Σχεδίαση ιστοσελίδων και ανάπτυξη λοιπών διαδικτυακών εφαρμογών.
 • Οργάνωση συνεδρίων, ενημερωτικών ημερίδων, προγραμμάτων κατάρτισης και workshops.
Γραμματεία - Λογιστήριο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Γραμματειακή και Διοικητική Υποστήριξη Έργων & Προγραμμάτων.
 • Διαχειριστική και Λογιστική Υποστήριξη Έργων & Προγραμμάτων.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

Κωνσταντίνος Χαντζόπουλος

Οικονομολόγος – Λογιστής, Πτυχιούχος Οικονομικών από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στην οικονομική – διαχειριστική – λογιστική υποστήριξη έργων συγχρηματοδοτούμενων από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε.. Έχει υποστηρίξει λογιστικά - φοροτεχνικά και διαχειριατικά πολλές εταιρίες.